تشک سفری 

تشک سفری

تشک سفری | تشک مهمان

تشک سفری سبک با حمل آسان به عنوان تشک مهمان نیز قابل استفاده است.