مشتریان محترم شیک و تک لطفاً جهت واریز وجه صرفاً از شماره حساب های زیر استفاده نمائید.

قابل ذکر است تنها پرداخت وجه از طریق شماره حساب های ذکر شده قابل پیگیر می باشد

شماره کارت

6104337907613168

شماره حساب:

5174900861

شماره شبا:

IR32 0120 0100 0000 5174 9008 61

بنام آقای احمدرضا یافتیان - بانک ملت