اردو خوری 

اردو خوری

اردو خوری یا اردور خوری

ظرف اردو خوری برای سرو مخلفات غذا که به آن اردوخوری می گیویند